Program majstorskog ispita

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR NAOČALNI OPTIČAR

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

– obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),
– obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,
– organiziranost obrta,
– građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,
– trgovačka društva,
– pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),
– pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,
– pravo na stvaranje imovine,
– porezni sustav
– vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone;
– porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;
– obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,
– pravne osnove za stručno obrazovanje,
– bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi…

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice…

3. Suradnja obrtnička radionica – škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
“Popisu vezanih obrta i zanimanja” označena u rubrici “Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme” brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
“Narodne novine” br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor naočalni optičar, koje je u
skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima (“Narodne novine” br. 31/95)
označeno šifrom 32240, je:

MAJSTOR NAOČALNI OPTIČAR

I. Područja rada

– oblikovanje optičkih leća i njihova ugradba prema zahtjevima refrakcijskog nalaza i
liječničkog nalaza,
– izrada sunčanih i zaštitnih naočala,
– popravci naočala.

II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje jedne ili više naočala
prema narudžbi. Praktična izrada sastoji se od:

– utvrđivanje dioptrije, ako nije zadana,
– mjerenja razmaka zjenica,
– izbor okvira,
– ispitivanje neobrađenih stakala za naočale,
– mjerenja, centriranja i podešavanja neobrađenih stakala,
– obrade stakala za naočale,
– učvršćivanja obrađenih stakala u okvire,
– kontrole naočala.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite na radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljenje poslova primjerenih obrtu.

2.1. Optički matenjali

– obično i optičko staklo, proizvodnja, svojstva i razlike,
– brusna sredstva i brusne ploče, vrste, struktura, svojstva i i upotreba,
– sredstva za poliranje, vrste, svojstva i upotreba,
– kovine slitine u naočalnoj optici, struktura, svojstva i upotreba.

2.2. Naočalna optika
– očna jabučica, oštrina vida, pogreške oka i korekcije,
– leće za korekciju vida, vrste i podjela,
– pogreške leća
– preračunavanje vrijednosti leća za korekciju vida.

2.3. Optička mjerenja

– mjerni instrumenti za mjerenje duljine i njihova upotreba, točnost mjerenja,
– kutomjeri, mjerenje kutova i točnost mjerenja,
– komparatori, mjerenje visine luka i proračun radijusa , sfernih i sferotoričnih leća,
– sferometar i njegova funkcija,
– mjerenje dioptrijske vrijednosti i prizmatskog djelovanja leće
– polarimetar i mjerenje napona u staklu,
– refraktometri i refraktometrijska mjerenja,
– mjerenje razmaka zjenica.

2.4. Estetika

– estetika, dizajn, zanat, umjetnost,
– moda i faktori koji utječu na modu,
– naočale kao komunikacijsko sredstvo,
– izbor okvira s obzirom na anatomske karakteristike glave,
– određivanje dimenzija okvira i podešavanje okvira s tehničkim i estetskim zahtjevima,
– psihološki čimbenici nošenja naočala,
– modni ukrasi i detalji,
– povijesni razvoj upotrebe naočala.

2.5. Tehnologija izrade

– organiziranje procesa rada u radionici za naočalnu optiku,
– planiranje izrade, raspoređivanje poslova, analiza i praćenje operativnog plana,
– izračunavanje utroška materijala i energije, te kapaciteta izrade,
– načini određivanja i određivanje vremena izrade i radne norme,
– radni postupci u izradi naočala,
– alati, strojevi i uređaji u naočalnoj optici, te njihovo tekuće održavanje,
– radni uvjeti u radionici za naočalnu optiku,
– zaštitne mjere pri radu i zaštita okoliša.