Obavijest

Upute o postupanju – NOVO

Poštovani,

Prethodni pregledi radnika prilikom zapošljavanja na poslove sa posebnim uvjetima rada ostvaruju se kod nadležnog doktora specijaliste medicine rada temeljem uputnice poslodavca (obrazac RA 1).
Trošak obavljenih prethodnih pregleda snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) do onolikog broja radnika koje poslodavac zapošljava. Ukoliko se prethodnim pregledom ocijeni radna nesposobnost radnika, poslodavac sam snosi trošak takvih preventivnih pregleda.
Zavod snosi trošak prethodnih pregleda samo zdravstveno osiguranih osoba, odnosno osoba koje u trenutku obavljanja prethodnog pregleda imaju status osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Kada doktor specijalist medicine rada prilikom provođenja prethodnog pregleda utvrdi potrebu, radnika upućuje psihologu, laboratoriju, radiologu i ostalim davateljima usluga specijalističko konzilijarne razine zdravstvene zaštite temeljem “zelene” uputnice.
Doktor specijalist medicine rada, psiholog, radiolog i davatelj usluga specijalističko konzilijarne razine zdravstvene zaštite ispostavlja račun za obavljeni prethodni pregled Zavodu, s time da uz račun doktor specijalist medicine rada prilaže uputnicu poslodavca – RA 1, a psiholog, radiolog i davatelj usluga specijalističko konzilijarne razine zdravstvene zaštite uz račun prilažu “zelenu” uputnicu kojom je radnik upućen na pregled od strane doktora specijalista medicine rada.
Poslodavac je dužan u roku od 15 dana dostaviti Zavodu presliku prijave radnika na mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje

VAŽNA OBAVIJEST DOKTORIMA SPECIJALISTIMA MEDICINE RADA I POSLODAVCIMA

Obaviještavamo doktore specijaliste medicine rada koji su ispunili uvjete Natječaja za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za 2008. godinu i poslodavce koji nisu izvršili odabir nadležnog doktora specijaliste medicine rada da do daljnjega mogu izvšiti odabir.

Doktori specijalisti medicine rada čiji broj opredijeljenih osiguranih osoba/radnika ne prelazi maksimalni broj osiguranih osoba/radnika po timu (13 700) obvezuju se i dalje primati osigurane osobe/radnike do maksimalnog broja osiguranih osoba/radnika po timu.

Odabir nadležnog doktora specijaliste medicine rada poslodavac u pravilu obavlja prema mjestu rada.

Nakon gore navedenog roka, HZZOZZR uvidom u svoje evidencije utvrditi će konačan broj opredijeljenih osiguranih osoba/radnika po pojedinom timu medicine rada i o tome dati obavijest.

Prijave ozljede na radu i Prijave profesionalne bolesti za ozljede

Poštovani,

Obavještavamo Vas da tiskanice Prijave ozljede na radu i Prijave profesionalne bolesti za ozljede koje su se dogodile po mjestu rada unutar Krapinsko Zagorske, Sisačko Moslavačke i Karlovačke županije prijavljujete u:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
zaštite zdravlja na radu
Ispostava KARLOVAC
Domobranska 4
47000 Karlovac

n/p g.Damir Dobrinić, dipl.iur.
047/601-253

Pružanje zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i/ili profesionalne bolesti – naputak za postupanje Poštovani,
zdravstvenu zaštitu u slučaju ozljede na radu osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) pružaju nadležni doktori specijalisti medicine rada koji su ispunili uvjete iz Natječaja za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za 2008. godinu, sukladno važećim provedbenim aktima Zavoda. Obavijest doktorima specijalistima medicine rada, obavijest poslodavcima Poštovani-a,
vezano uz odabir nadležnog specijaliste medicine rada, upućujemo Vas na slijedeće: Sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, a u cilju osiguravanja dostupnosti zaštite zdravlja na radu svim radnicima pod jednakim uvjetima, načinu i opsegu prava na području Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) daje mogućnost odabira nadležnog specijaliste medicine rada svim poslodavcima i nadalje tijekom siječnja 2008. godine.
Slijedom gore rečenoga, molimo Vas da prema obrascu odabira (u privitku) svaki poslodavac odabere svog nadležnog specijalistu medicine rada, popuni obrazac kako je traženo i isti ovjeri pečatom i potpisom odgovorne osobe.